ចូលរួមជួយសង្គមតាមរយៈការងារស្ម័គ្រចិត្ដ

លិន ស្រីអន ©PSE Cambodia/2016 ក្នុងនាមជាយុវជនយើងទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាមានគំនិតថាចង់ចូលរួមជួយដល់សង្គមដែលយើងកំពុង រស់នៅមិនខាន។ អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮគេនិយាយថា ពេលយើងត្រូវសម្ភាសអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេស បើគេសួរថាពេលរៀនចប់ចង់ត្រឡប់មកជួយប្រទេសវិញឬទេ? នោះយើងត្រូវឆ្លើយថា យើងនឹងមកវិញដើម្បីជួយដល់ប្រទេសកំណើតវិញ។ តើអ្នកឆ្ងល់ទេ ថាហេតុអ្វីបានជាកាតព្វកិច្ចជួយដល់សង្គមសំខាន់ខ្លាំងបែបនេះ? តើដើម្បីជួយដល់សង្គម យើងត្រូវតែមានធនធាន ឬសម្បត្ដិហូរហៀរឬយ៉ាងណា? ខ្ញុំសូមឆ្លើយដោយខ្លីថាគំនិតបែបនោះមិនត្រឹមត្រូវឡើយ។ អ្នកមិនចាំបាច់ទាល់តែជាបុគ្គលឆ្នើម មានទ្រព្យសម្បត្ដិច្រើន មានបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នោះទេ ត្រឹមតែជាបុគ្គលដែលជាធនធានសង្គមត្រូវការគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ។ … More