កូនសំបុត្រដាស់តឿនពីខ្ញំុ

ដោយ៖ យ៉េន សុសម្ផស្ស រូបភាពដោយ © Bewitched Difference/2017/CC BY-NC-SA 2.0 ប្រសិនបើអ្នកមើលឃើញរូបខាងក្រោមនេះ តើអ្នកមានអារម្មណ៍អ្វីទេ? តើអ្នកយល់ដូចម្ដេចចំពេាះរូបមួយនេះ? ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អ អ្នកនឹងឆ្ងល់ថា តើរូបនេះគេធ្វើឡើងយ៉ាងដូចម្ដេច? ម្ដេចបានស្អាត ហើយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពណាមួយដែលអ្នកងងឹតងងុល អ្នកនឹងគិតថាវាក្រៀមក្រំណាស់។ នេះហើយជាជីវិតរបស់អ្នក ពេលណាដែលអ្នកសប្បាយចិត្ត … More