ឆ្ងល់អត់? តើដបទឹកប្លាស្ទិចយើងអាចច្នៃជាអ្វីបានខ្លះ?

អត្ថបទ៖ យ៉េន សុសម្ផស្ស ដបទឹកប្លាស្ទិច គឺជាកាកសំណល់មួយដែលមានការប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេនាពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយខ្ញំុគិតថា នៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់អ្នកប្រាកដជាមានមិនក្រោម៥ដបនេាះទេ វាជារឿងពិតរបស់អ្នកខ្លះ ហើយក្នុងនេាះក៏មានខ្ញំុដែរ។ ប៉ុន្ដែតើអ្នកដឹងទេថា កាកសំណល់ប្លាស្ទិចត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានឆ្នាំដើម្បីរលាយទៅក្នុងដី? បើយោងទៅតាមចម្លើយរបស់របាយការណ៍ ដឺក បាឡេន (The Balance) គឺប្រមាណពី១០ ទៅ ១០០០ឆ្នាំ ដើម្បីឲ្យធាតុប្លាស្ទិចបំបែក … More