កំពូលមេដឹកនាំអហិង្សា

ដោយ៖ សៀង វន្ថា Source: Teja/2015 មនុស្សគ្រប់រូបមានទម្លាប់ និងវិធីក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់ផ្សេងៗគ្នា រួមមានតាមរយៈការអាន ស្ដាប់ មើល ឬក៏តាមការពិភាក្សាជាដើម។ មនុស្សគ្រប់គ្នាគួរតែសិក្សាស្វែងយល់ពីវិធីដែលខ្លួនឯងចូលចិត្ត ដែលអនុញ្ញាតឲ្យ​ខ្លួន​ឯងទទួលបានចំណេះដឹងពីវិធីនោះជាអតិបរមា។ វិធីមួយក្នុងចំណោមនោះ គឺការ​អាន។ ទន្ទឹមនឹងនេះ កម្មវត្ថុនៃការអានក៏ជារឿងមួយសំខាន់ ជាពិសេសគឺថាតើសៀវភៅប្រភេទណាដែល​ជា​ចំណង់​ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួន និងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ ដល់ខ្លួន។ … More