ខ្ញុំអានដោយមិនចង់ឱ្យវាចប់

ដោយ៖ លិន ស្រីអន នេះជារូបរបស់ លោក … «សៀវភៅគឺជាឃ្លាំងនៃចំណេះដឹង» ឃ្លាមួយនេះយើងតែងឃើញបិទជាប់ជញ្ជាំងសាលារៀន ក្នុងបណ្ណាល័យ និងក្នុង ទីធ្លាសាលាជាដើម។ មិនតែប៉ុណ្ណោះក្រោយចប់ថ្នាក់រៀន លោកគ្រូអ្នកគ្រូតែងផ្ដាំថា ទៅផ្ទះកុំភ្លេចអានសៀវភៅផង។ មនុស្សភាគច្រើនសុទ្ធតែយល់ថាសៀវភៅល្អ ហើយអាចផ្ដល់មេរៀននិងបទពិសោធន៍ល្អៗដល់អ្នកអាន។ ហេតុអ្វីបានជាគេគិតថាសៀវភៅល្អ ហើយគួរចំណាយពេលអានវា? ខាងក្រោមនេះជាបទពិសោធន៍មួយ ដែលខ្ញុំបានអាន និងរៀនពីសៀវភៅមួយក្បាល។ … More