បទពិសោធការងារនៃការសរសេរប្លក់

ដោយ សូ សុខឃីម រូបភាពដោយ៖ Nick Morrison / 2017 នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការសិក្សា ទាំងក្នុងវិទ្យាល័យក្ដី សកលវិទ្យាល័យក្ដី ការចាប់ផ្ដើមបំពេញការងារសង្គមជា​ផ្នែក​មួយដែលជម្រុញសិស្ស និស្សិតឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សារបស់ខ្លួន។ ការងារបែបនេះគឺជា​ផលប្រយោជន៍សម្រាប់យុវជនផ្ទាល់ ព្រោះពួកគេអាចក្រេបជញ្ជក់យកបទពិសោធ ចំណេះដឹង ចំណេះធ្វើ ចេះមានគំនិតថ្មីៗ ដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយការប្រកួតប្រជែង ក្នុងវិស័យការងារដែលកំពុងមានក្នុងសង្គម និងពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះ។ … More