ត្រៀមអ្វីខ្លះហើយសម្រាប់ដំណើរទៅឧត្តមសិក្សា?

ដោយ​​ វ័ន្ត ច័ន្ទមករា “អ្នកជានាយនាវាជីវិតអ្នក អ្នកអាចបញ្ជាវាបានទៅគ្រប់ទិសទីដើម្បីឆ្ពោះទៅ រកគោលដៅរបស់អ្នកគ្មានទៅណាដែលអ្នកទៅមិនដល់នោះទេ” © Skitter Photo អត្ថបទប្លក់នេះត្រូវបានសរសេរឡើងជាផ្នែកនៃលក្ខខណ្ឌតម្រូវការងាររបស់កម្មសិក្សាជំនាញសរសេរប្លក់ក្នុងនៃកម្មវិធី​សំទ្បេងយុវជន។ ការបញ្ចេញមតិនៅទីនេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់អ្នកសរសេរ និងមិនតំណាងឲ្យ ឬឆ្លុះបញ្ចាំងពីមតិ​របស់អង្គការយូនីសេហ្វឡើយ។ អ្នកខ្លះនិយាយថាពេលប្រឡងទី១២ជាប់ ពួកគេនឹងមានសេរីភាព និងមានពេលសប្បាយរីករាយច្រើនជាងពេលនៅរៀនវិទ្យាល័យ ដោយសារតែពួកគេគិតថា គេនឹងលែងខ្វល់ខ្វាយជាមួយការធ្វើលំហាត់គណិតវិទ្យាទៀតហើយ លែងពិបាកទន្ទេញឆ្នាំនានាក្នុងប្រវត្តិវិទ្យាទៀតហើយ លែងពិបាកសូត្រឈ្មោះសារធាតុគីមីសរីរាង្គទៀតហើយ។ ចំណែកខ្លះវិញគិតថាពេលជិតចប់វិទ្យាល័យ … More