ផ្នត់គំនិតរបស់មនុស្សជំនាន់មុន និងការយល់ឃើញរបស់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ

ដោយ សៀង វន្ថា រូបភាព៖ EU-OSHA/2017 ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបសុទ្ធតែបានដឹងពីសាច់រឿងរបស់ទុំ និងទាវ ដែលម្ដាយរបស់ទាវបាន​លើក​ឡើង​ថា នំមិនដែលធំជាងនាឡិ។ ការលើកឡើងបែបនេះ គឺសំដៅទៅដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់អាណាព្យាបាល​ជំនួសកូន ឬអ្នកដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងខ្លួន។ ប៉ុន្តែបើគិតមកដល់សតវត្សទី ២១ នេះ មានមនុស្សជាច្រើន ជាពិសេសយុវជនបានបញ្ចេញនូវទស្សនៈមិនយល់ស្របទៅនឹងផ្នត់គំនិតខាងលើ​នេះ។ ការទទួលឥទ្ធិពលពីបរទេស ការទទួលបានការអប់រំ ការសាកល្បង … More