ការមិនយល់ស្របគ្នា

ដោយ សូ សុខឃីម រូបភាពដោយ៖ The Wright Team / 2016 មនុស្សយើងម្នាក់ៗដែលមានជីវិតលើភពផែនដីនេះ សុទ្ធតែមានសិទ្ធិស្មើៗគ្នាមិនថាជា បុរស ស្ត្រី កុមារា កុមារី ឬមនុស្សគ្រប់វ័យ គ្រប់ភេទ គ្រប់ជាតិសាសន៍ គ្រប់សញ្ជាតិ និងគ្រប់សាសនា។ ក៏ប៉ុន្តែ … More

តើខ្ញំុត្រូវរស់នៅក្រោមសម្ពាធនេះដល់ពេលណា?

ដោយ៖ យ៉េន សុសម្ផស្ស ខ្ញំុរស់នៅតែខ្ញំុ អ្នករស់នៅតែអ្នក ហេតុអ្វីចាំបាច់ពេបជ្រាយជីវិតខ្ញំុ? ហេតុអ្វីត្រូវមើលខ្ញំុក្នុងផ្លូវមិនល្អ តើខ្ញំុទៅធ្វើអ្វីប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នក? សំនួរនេះនៅតែវិលវល់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់មនុស្សស្រីមួយចំនួន។ មិនថាប្រទេសអភិវឌ្ឍទៅដល់ទីណាឡើយ ក៏ផ្នត់គំនិតមួយចំនួននៅតែនឹងថ្កល់ដាក់សម្ពាធមកលើមនុស្សស្រីដដែល។ តើស្រី្ដជួបប្រទះនូវសម្ពាធអ្វីខ្លះ? តើមានតែស្រ្ដីទេឬ ដែលប្រឈមចំពេាះសម្ពាធទាំងនេាះ? “ការដើរយប់” ប្រសិនបើអ្នកឮពាក្យនេះ តើអ្នកយល់ដូចម្ដេច?តើអ្នកសម្លឹងទៅលើបុគ្គលនេាះជាមនុស្សបែបណា? © Onasill ~ … More