បញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជនដែលមានពិការភាពខាងភ្នែកក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើ

ដោយ សូ សុខឃីម © 张 学欢/2017/Unsplash បើទោះបីជាការរើសអើងជនពិការត្រូវបានកាត់បន្ថយក៏ពិតមែនក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើង ប៉ុន្តែចំពោះការ​ស្វែងរកការងារធ្វើនៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយទាប ពិសេសគឺពិការភ្នែក។ តើការស្វែងរកការងារធ្វើរបស់យុវជនដែលមានពិការភាពពិតជាប្រឈមមែនឬ? ព្រោះអ្វី? ជាក់ស្ដែងការរើសអើសចំពោះជនពិការភ្នែកនៅក្នុងសង្គមយើងកំពុងតែកាត់បន្ថយ ប្រៀបដូចជាការ​ដើរ​របស់ទ្រនិចនាឡិកា ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់តួអង្គផ្សេងៗរួមមាន៖ តួអង្គរដ្ឋាភិបាល បានខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើតច្បាប់ផ្នែកពិការភាព ដើម្បីជួយគាំទ្រ និងលើកកម្ពស់ជនពិការ​ ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងអោយបានទទួលបាននូវសិទ្ធិដូចជាមនុស្សធម្មតាដែរ។ ឧទាហរណ៍​ជាក់ស្ដែងចំពោះការទទួលយកជនពិការ … More